۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

جنون

دل گمراه من چه خواهد كرد
با بهاري كه مي رسد از راه ؟
يا نيازي كه رنگ ميگيرد
درتن شاخه هاي خشك و سياه؟
دل گمراه من چه خواهد كرد؟
با نسيمي كه ميتراود از آن
بوي عشق كبوتر وحشي
نفس عطرهاي سرگردان؟
لب من از ترانه ميسوزد
سينه ام عاشقانه ميسوزد
پوستم ميشكافد از هيجان
پيكرم از جوانه ميسوزد

...

فروغ (+)