۱۳۸۸ بهمن ۵, دوشنبه

افشای عادی بودن "افشای اسرار"!


روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته خود، چهارم بهمن 88، مصاحبه ای با مسوول بسیج دانشگاه امام صادق انجام داده که به نظر من فراز مهمی از این مصاحبه اصلا توسط رسانه ها و مصاحبه کننده جدی گرفته نشده و در مقابل، آن بخش از این مصاحبه برجسته شده که مسوول بسیج دانشگاه امام صادق از عملکرد بسیج دانشگاه تهران انتقاد کرده.
مصاحبه شونده در پاسخ به سئوالی درباره قوه قضاییه، کوتاهی های این قوه را در مقابله با مفاسد مورد اشاره و انتقاد قرار داده و مهم تر این که منبع اخبار و اطلاعات متقن خود را هم بی هیچ ابایی افشا کرده. وی گفته: "بچه هاي امام صادق در آنجا (وزارت کشور) به عنوان فرماندار و استاندار مشغول به کارند و از اين رهگذر ما از بعضي پرونده هاي زمين خواري اطلاع داريم. يا پدر بعضي از دانشجويان دانشگاه امام صادق صاحب منصب هستند و در نظام جايگاه دارند. مثلاً يا سپاهي بلندپايه اند يا وزير هستند يا از مديران ارشد استاني هستند که به واسطه آنها اطلاعات متقني داريم".
این اعتراف صریح نشان می دهد که برخی مسوولان عالیرتبه لشگری و کشوری، مرزی بین اقتضائات حرفه خود و حریم اطلاعاتی که به اعتبار جایگاه حکومتی در اختیار می گیرند، از یک سو و خانواده و رفقا از دیگر سو قائل نیستند. این مساله می تواند منجر به بروز بی اعتمادی به دستگاه های نظارتی، بهره مندی یک جریان خاص از رانت اطلاعاتی جهت تسویه حساب های سیاسی و از همه بدتر تضعیف روش های قانونمند در برخورد با فساد شود اما ظاهرا نشت خبر از کانال رفقا و اعضای خانواده مقامات آن قدر عادی است که این عضو به ظاهر معتدل بسیج بی هیچ ابایی درباره آن سخن می گوید!