۱۳۸۸ بهمن ۳, شنبه

حراج عزّت

تر کردن گلو، قاپیدن یک ساندیس رایگان، رو هوا زدن یک کیک؛ کشاندن مردم برای یک تجمع، همه آیا می ارزد به این که دست های یک انسان چنین به "نیاز" و "التماس" بالا برود؟ و تازه این جا هاییتی نیست؛ گشنگی و تشنگی و آوار و قحطی نیست.

عکس: اشتیاق برای ساندیس خوری؛ بعد از همایش پیاده روی خانوادگی، همین نزدیکی ها