۱۳۸۸ بهمن ۳, شنبه

تا هنوز؛ اشک


امروز، سوم بهمن، "ندا آقاسلطان" بیست و هفت ساله می شود؛ اما نه؛ نشد؛ او بیست و هفت ساله نشد، سی خرداد همین امسال بود که با سینه شکافته و چشمان باز و خون گرفته، در تهران، در خیابان کارگر شمالی، مسافر آسمان شد ... او حالا به اندازه تاریخ آزادی خواهی وطنش عمر دارد اگر که تا هنوز، دیدن آن لحظه های تلخ آخر، از چشم توانِ سد ساختن راه اشک را گرفته