۱۳۸۸ آبان ۱۷, یکشنبه

فراموشی عهد پیشین


دادستان ویژه روحانیت قم گفته که "روحانیونی که کار تبلیغ دینی می کنند در امور سیاسی دخالت نکنند" ... شاید آقای دادستان یادش رفته که "سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما". یک ده تومنی شاید کمکی باشد برای دادستان؛ این جمله به نقل از شهید مدرس روی اسکناس ها سال ها جلوی چشممان بود؛ توی جیبمان و بهانه "انقلاب"