۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه

ابولهب های معاصر کیستند؟

حالا که رسم شده گروهی خودگره زده به آسمان، متولی تطبیق تاریخ و شناسایی علی و ابن ملجم و طلحه و زبیر و پسر نوح و رجوی و مسجد ضرارهای زمانه باشند و همه بدی و فتنه را حواله کنند به سیرت و صورت راه سبز امید، بگویند در آیین شان آیا برای ابولهب مصداقی یافته اند؟ اگر یافته اند، کیستند؟ وقتی قرار بر تطبیق نعل به نعل تاریخ است و برای همه بدهای تاریخ یک بد هم ارز معاصر وجود دارد، کسی مهم چون "ابولهب" نباید از قلم بیفتد؛ هم او که در ذمّش سوره ای نازل شد
*
ابولهب، عموی پیامبر اکرم، پیش از اینکه پیامبر دعوت خویش را آشکار کند، به برادرزاده خویش علاقه داشت، ولی پس ازبعثت با "پرخاش" و "ناسزا" مردم را از اطراف رسول خدا پراکنده می ساخت.