۱۳۹۵ تیر ۱۸, جمعه

شعر جمعه | 47... و کلمه بود و جهان در مسیر تکوین بود
و دوست داشتن آن کلمه‌ی نخستین بود
و عشق، روشنی کائنات بود و هنوز
چراغ‌های کواکب، تمام پایین بود
خدا، امانت خود را به آدمی بخشید
که بار عشق برای فرشته سنگین بود
 .
حسین منزوی