۱۳۹۳ مهر ۱۳, یکشنبه

تضمین درستی

از سکوت لذت نمی بُرد بلکه رنج می کشید اما دقیقا همین رنج تضمین او بود به درستی کارش.

.

.

ترس و لرز – سورن کیرکگور – ترجمه: عبدالکریم رشیدیان – صفحه: 123