۱۳۹۱ آبان ۲۱, یکشنبه

نظر فردوسی درباره براندازی!


سر تخت شاهی را بپیچد سه کار
نخستین ز بیدادگر شهریار
دوم آنک بی‌مایه را بر کشد
ز مرد هنرمند برتر نهد
سوم آنکه با گنج خویشی کند
بکوشد به دینار بیشی کند
.
.