۱۳۹۱ آبان ۲۱, یکشنبه

«خرافات دایه قدرت است»

فوکوتساو ایوکیشی که پدر توسعه ژاپن شناخته می شود بر این باور است که نابخردی، خرافه گرایی و حاکمیت یزدان‌سالار سه عامل بزرگ عقب‌ماندگی به شمار می رود و به گفته یکی از اندیشمندان (مصطفی رحیمی): «خرافات دایه قدرت است.»
.
فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی / شماره 287، بهار 91، ص 104