۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

خط ... خط ... خط


سوریه در «خط مقاومت» بود و ما او را از قافله «بیداری اسلامی» سوا کردیم؛ شیر ِ دمشق، خیلی بیشتر از نامبارک مصر کشت و ناصالح ِ یمن و دودمان خلیفه در بحرین ... و ما اسد را باد زدیم چون در «خط» مقاومت بود ...
... و دنیای سیاست پر است از این «خط» هایی که ساخته می شود تا بده – بستان های سیاسی، توجیه شوند؛ جلای مصلحت و صلاح بگیرند. روزگاری نه چندان دور، غرب برای «خط» مقابله با کمونیسم، کسانی را برکشید و کسانی را نیست کرد؛ بی هراس از جان هایی که رفت و ستم هایی که روا شد، از ایران ِ مصدق گرفته تا شیلی ِ آلنده و همین نزدیکی، شیعیان بحرین سرکوب می شوند و  مسجدهاشان با خاک یکی؛ به خاطر «خط»ی دیگر: مقابله با ایران ِ شیعی ...
میدان سیاست این است؛ پر از خط، پر از خط خطی بر جان ها، بر انسان ها
...
راهی برای پاکی هست؟
.
.
.