۱۳۹۰ آبان ۱۸, چهارشنبه

قرائن دیگر


اینکه گزارش اخیر دبیرکل آژانس انرژی اتمی، که اشاراتی واضح تر از همیشه به احتمال رویکرد نظامی ایران در فعالیت های هسته ایش داشته، گزارشی "فنی" و "مستند" است یا گزارشی "سیاسی"، فرع بر این است که افکار عمومی جهانی و اجماع سیاستمدارانی که قرار است در مجامع جهانی درباره آن واکنش نشان دهند و آن را مبنای تصمیم گیری های بعدی خود قرار دهند، برای باور کردن یا نکردن این گزارش، چه "قرائن دیگر"ی در کنار گزارش قرار خواهند داد.
.
سیاستمداران ایرانی می توانند به آمانو و سران کشورهای غربی تهمت بزنند و دشنام دهند، و شاید در این هنگامه، که تعارض های سیاسی خارجی با تعارض های سیاسی داخلی در هم آمیخته و فرسایش مضاعف شده، بهانه ای برای "وحدت مقطعی داخلی" فراهم ببینند، اما حتما از یاد نمی برند که "قرائن دیگر"، برای رد یا اثبات، به چیزی فراتر از سخنوری و لفّاظی و حماسه سرایی پشت تریبون های یک طرفه محتاج است.
.
.
.