۱۳۹۰ شهریور ۳, پنجشنبه

مخفیگاه

... سکوت من او را می ترساند. کم کم عادت به پر حرفی پیدا کردم حتی در مواقعی که لازم نبود. سال ها بعد یاد گرفتم که حرف می تواند حتی مخفیگاهی بهتر از سکوت باشد ...
.

پرنده من / فریبا وفی
.
.
.