۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

لطفا آن نگاه امنیتی تان را مضایقه نکنیدتعجب دارد؛ سیستمی که به قرار و خود ِ آب بازی بچه ها در پارک نگاه امنیتی دارد، به تشییع جنازه و مجلس ترحیم و مراسم دعا و افطاری هم، چطور به خشک شدن دریاچه ارومیه چنین نگاهی ندارد یا در بهترین حالت، دارد ولی باعث تکان و "عمل" برای نجات این پهنه آبی ارزشمند نمی شود؟
.
اگر دریاچه ارومیه که یک سوم پهنه آبی آن طی پانزده سال گذشته کاهش یافته، به تمامی به نمکزار تبدیل شود، قطعا کشاورزی مناطق وسیعی از زمین های حاصلخیز منطقه با خطری جدی مواجه خواهد شد. این یعنی تغییر عمده در معاش و حتی برنامه توسعه و صنعت منطقه. این همه به خصوص در استانی مرزی، می تواند تبعات امنیتی نیز داشته باشد. با این همه هیچ اقدام موثر و عملی از جانب دستگاه های مسوول برای مهار روند خشک شدن دریاچه ارومیه در سال های اخیر به چشم نمی آید. این رفتار را مقایسه کنید با حرکت های گسترده دولتی برای تثبیت "اسم" خلیج فارس.
*
.
تصویر بالا دو دریاچه ارومیه و وان ترکیه را نشان می دهد؛ دریاچه رو به نابودی ایرانی و دریاچه پر آب در خاک ترکیه.
.
.
.