۱۳۹۰ مرداد ۳۱, دوشنبه

بصیرت ویژه لیبی


واقعا کار درستی است که برای سقوط قذافی خوشحالی می کنیم؟ این کار را آمریکا هم که می کند، تازه ناتو که محل تجمع قدرت های استکباری است کلی کمک به مخالفان قذافی کرد ... چه معنی می دهد ما و آمریکا و استکبار همزمان از چیزی خوشحال باشیم؟ ... یک جای کار اساسی می لنگد
.
.
.