۱۳۹۰ مرداد ۳۱, دوشنبه

مایی که مسلمانیم


چند در صد احتمال می دهید که اگر یکی را که هیچ از اسلام و قرآن و پیامبر و برنامه هایشان چیزی نمی داند، بیاورند بنشانند جلوی صدا و سیمای ِ مایی که متولی اسلام ناب و تعیین حق و باطل عالم اسلام و عالم غیر اسلامیم، یا برسانندش به یکی از منابر و روزنامه ها و سایت ها و فلان و بهمان نیوزهایی که شیره جانشان جیرنگ جیرینگ های منبعث از بیت المال است، بعد از او بخواهند که از فیلم ها و گفته ها و نوشته های این متولیان انحصاری تعیین حق و باطل جهان هستی بفهمد که "بالاترین جهاد" در دینی که ما مدعی اش شده ایم، چیست، به این جمله از پیامبر اکرم برسد که"بالاترين جهاد گفتن كلمه حق نزد سلطان ستمكار است"؟ یا در وصف جامعه پاک به این جمله ی اولین مومن به آخرین رسول که: "من در مواردی متعدد از رسول خدا شنیدم که می فرمود: "هیچ امتی به پاکی و قداست نخواهد رسید اگر حق ضعیف آن امت از قدرتمندش بدون گرفتگی زبان (و لکنت) گرفته نشود"
.
.
زاویه و انحراف های واقعی این جاها تابلو می شود و صاف می خورد توی ذوق متدین و متشرعی که وجدانش هنوز به فروش و یغما نرفته
.
.
.