۱۳۹۰ خرداد ۲۶, پنجشنبه

قول های گمشده یک انقلاب – خیابان مال ما نیست


"... من تعجب می کنم از این دسته های سیاسی، از این مارکسیست ها. چرا با صراحت نمی گویند؟ چرا آزادگی را از دست داده اند؟ ... صریح بگویید ما مارکسیستیم و راهپیمایی می کنیم، اعتراض هم به شما نداریم، این شهر است و این خیابان است و این مملکت مال همه است، مال ما نیست ... یا بعضی می گویند: "چرا راهپیمایی را امام تحریم کرد؟" تحریم نفرمودند. امام آزادی عمل را از دوستان مارکسیست نگرفتند. امام فرمودند (که) دوستان ما، علاقمندان امام، پیروان امام، این راهپیمایی از ما نیست. مردم آزادند اما (این راهپیمایی) از ما نیست ..."
.

حجت الاسلام (شهید) مفتح – روزنامه اطلاعات – چهارده اسفند 57
.
.
.