۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۶, دوشنبه

هنوز در عصر گزینشکشته شدن شمربن ذی الجوشن: مختار دستور داد او را گردن زدند و جسد او در یک دیگ روغن جوشیده افکندند و یکی از اطرافیان مختار شمر را با پای خود لگد کوب کرد / کشته شدن حرمله: مختار دستور داد اول دو دستش را قطع کنید سپس فریاد زد دو پایش را قطع کنید. جسد بی دست و پای حرمله در خون کثیفش غوطه می خورد که باز مختار صدا زد آتش ، آتش و او را آتش زدند (+) / کشته شدن ابن زیاد: مختار دستور داد پاهای ابن زیاد را با آتش بسوزاند. سپس خنجر خود را برداشت و از گوشت های ابن زیاد می برید و بصورت نیمه پخته بخورد ابن زیاد می داد و هرگاه امتناع از خوردن می کرد، خنجر بر بدنش فرو می برد . در پایان، سر او را گوش تا گوش برید / کشته شدن عمر سعد وقاص: مختار کفش نعل دار خود را پوشید و صورت او را در زیر کفش خود قرار داد و سپس کفش خود را به خدمتگذار خود داد تا او را بشوید /  ... بقیه را اینجا (+) بخوانید
.
**
علی (ع) گفته بود این ملجم را فقط با یک ضربه شمشیر قصاص کنند؛ آن چنان که او یک ضربه شمشیر بر امام نخستین شیعیان زده بود و چنین هم کردند. ابن ملجم با یک ضربه قصاص شد (+)
.
*
سریال "مختارنامه" میرباقری را ندیده ام و نمی دانم تا چه حد با این شرح های بالا منطبق (شده) است اما این یک واقعیت است که از گذشته نزد مردم مختار شهره به "زجرکش" کردن قربانیانش بوده
.
*
داوود میرباقری از سریال "امام علی" حالا رسیده به سریال "مختارنامه"؛ از سریال "عدالت" به سریال "انتقام" ... آیا کسی برای "دانش و مدارا" (از امامان باقر و صادق) و  برای "زندان برای عقیده" (از امام کاظم) هم  سریالی خواهد ساخت؟ خوشبین نیستم! ... هنوز در عصر گزینش روزگار می گذرانیم؛ ما چنین امتی هستیم
.
.
.