۱۳۸۹ آذر ۸, دوشنبه

ویکی لیکس ِ مرموز


ویکی لیکس محصول "مرموز" عصر سرعت در انتقال اطلاعات است. یک سایت اینترنتی بی هراس از عقوبت، انبوهی از اسناد محرمانه دولت آمریکا را منتشر می کند. لذت و حسرت غریبی نصیب ما، شهروندان کشورهایی که زیر تیغ تیز سانسور روزگار می گذرانیم، می شود وقتی می بینیم این "آزادی بیان" چه سرزمین پهناوری می تواند باشد، که خیال اش را هم بر ما حرام کرده اند، اما تا مناسبات سیاسی حاکم بین دولت ها و ملت ها تغییر نکند، که در آن، آن چه پشت پرده است همه چیز است و مخفی کاری اصل سیاستمداری و تدبیر امور کشورهاست، چنین افشاگری هایی می تواند به راحتی تنش و بی اعتمادی های سیاسی را در دنیایی که "جنگ و دشمنی" آسان تر از "صلح و دوستی" متولد می شود، گسترش دهد و به تنگ تر و تنگ تر شدن کانال های دسترسی به اخبار منجر شود. ویکی لیکس بهانه بسیار خوبی برای "دشمنان جامعه باز" است تا محصول دراز دستی به اسم "ویکی لیکس" را عَلَم، و به بهانه حفظ امنیت ملی هر آن چه برای فربه کردن سانسور لازم دارند، سهل تر فراهم کنند. تنها جای امیدواری در رفتار این "پدیده" این است که یک قدرت سیاسی پیدا شود، که در هراس از لو رفتن آن چه افشایش موجب شرمساری اش می شود، رفتار درست تری پیشه سازد ... فکر می کنید قدرت های سیاسی "رفتار درست از ترس رسوایی" را ترجیح می دهند یا "هر رفتاری با تضمین لو نرفتن"  را؟