۱۳۸۹ آذر ۷, یکشنبه

بار دیگر قطار

قطار را که یادتان هست؛ همین چند روز قبل بود ... دیشب متوجه شدم که "نخستین" شعر مجموعه "دستور زبان عشق" قیصر امین پور هم از "قطار" است؛ و اسمش: سفر ایستگاه
*
قطار می رود
تو می روی
تمام ایستگاه می رود
.
و من چقدر ساده ام
که سال های سال
در انتظار تو
کنار این قطار ِ رفته ایستاده ام
و همچنان
به نرده های ایستگاه رفته
تکیه داده ام