۱۳۸۹ آبان ۱۷, دوشنبه

با رفتن شاه ظلم تمام نمی شود


... این هایی که در راس کار هستند آن طور رفتار نکنند که اسلام را هم مثل یک دولت طاغوتی به ما عرضه کنند. اگر در امور مسامحه کنیم یا تعدی کنیم از آن چیزی که اسلام و حکومت های اسلامی دارد، این باعث می شود که ما اسلام را در نظر جهان و در نظر جوان های بی اطلاع از اسلام و قشرهایی که از اسلام درست اطلاع ندارند، یک صورت طاغوتی به آن بدهیم. این شکستی است که تا آخر اسلام را به شکست می رساند ... معاویه و پسرش، خلف معاویه، چهره  اسلام را به عنوان خلیفه المسلمین و خلیفه رسول الله زشت می کردند و آن جنایات را مرتکب می شدند اینجا بود که به بزرگان اسلام تکلیف شد تا مبارزه کنند. اکنون که جمهوری اسلامی برقرار شده، خطر زیاد است. برای قشر روحانیت خطر از همه بیشتر است، برای این که این ها نمونه ای از اسلام هستند. یک وقت طوری نشود که کمیته ها و پاسداران و سایر قشرها در سرتاسر کشور خودشان را آزاد بدانند که هر کاری می خواهند بکنند ... اگر در دو مورد بر خلاف مقررات اسلام کسی زندانی شود کافی است که بگویند حبس اسلام هم مثل حبس ساواک می باشد ... الان خدا ما را امتحان می کند که آیا ما در این زمان که پست و یا قدرتی به دستمان آمده چه می کنیم؟ آیا ما همان انسانی هستیم که قبلا بودیم یا طبق مقررات عمل می کنیم ... آقایان توجه کنند و همه ملت موظفند که بر این مطلب نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم و کج گذاشتم ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی، متوجه باش و خودت را حفظ کن ... باید مسلمان این گونه باشد که اگر دیده شد خلیفه مسلمین و هر کسی پایش را کج گذاشت شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار. ما باید در عالم نمونه نشان بدهیم و ایران یک الگو است. با رفتن شاه ظلم تمام نمی شود، اگر بنا باشد ظالم ها بروند و ما یک دسته دیگر جای آنان بنشانیم و همان کارها را به اندازه ای که قدرت داریم انجام دهیم، ما هم همان رژیم هستیم ...
.
بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی؛ امام خمینی -  روزنامه اطلاعات، نه خرداد سال پنجاه و هشت