۱۳۸۹ مهر ۳, شنبه

سبز استوارهمه ما فراوان پرچم های به اهتزار در آمده ای را دیده ایم که به علت شرایط جوی و مرور زمان، کیفیت خود را از دست می دهند، رنگ می بازند و در نهایت پاره می شوند. چنین وضعیتی در شهری مثل بندرعباس بیشتر به چشم می خورد؛ هم به دلیل آفتاب تند و داغش و هم در صد بالای رطوبت و شرجی اش ... الان چند هفته ای است سر راهم پرچمی را می بینم که از همه یک پرچم، فقط رنگ سبزش مانده، بقیه با باد و گرد و خاک رفته اند، هر روز منتظرم تا آن تکه باقیمانده هم فرو افتد، ولی صبح روز بعد می بینم باز بادی که از خلیج فارس می وزد، آن پارچه سبز را در آغوش گرفته و نوازش می کند ... "لبخند"، سلام من به این سبز استوار است.