۱۳۸۹ مهر ۳, شنبه

سانحه

کسی را سراغ دارید که پایش را بگذارد روی یک چیز نه چندان تیز فلزی و به قدر دو سانتی متر مربع فقط پوست پایش کنده شود و خونی مختصر بیاید ولی چند دقیقه بعد از سانحه (!) دچار افت شدید فشار و استفراغ شود؟ چهار ساعت بعد هم که می خواهد پانسمانش را عوض کند باز نیاز مبرم به آب قند داشته باشد؟ ... اون منم خب! ... الان خوبم ! ... چند شب پیش لنگ لنگ راه رفتن هِنری، شوهر پاتیکو، رو داشتم مسخره می کردم؛ می گفتم این چرا این جوری لنگ می زنه؟!