۱۳۸۹ مرداد ۲۴, یکشنبه

آن را که دیگری بتواند به نیکی تو بگوید، مگوی

ناتاناییل! آن را که دیگری نیز بتواند به نیکی تو انجام دهد، مکن. آن را که دیگری بتواند به نیکی تو بگوید، مگوی، و به خوبی تو بنویسد، منویس. خود را به هیچ چیز خویشتن مبند جز آن چه می بینی که در هیچ کجای دیگر جز در تو نیست و از سر صبر، یا بی صبری، از خویشتن، آه، جانشین ناپذیرترین هستی ها را بیافرین


مائده های زمینی – آندره ژید