۱۳۸۹ مرداد ۱۶, شنبه

خبرنگار مُردنی است


فردا روز خبرنگار است ... از وقتی طالبان محمود صارمی، خبرنگار ایرانی، را در افغانستان کشت، هفده مرداد در ایران شد روز خبرنگار. این می تواند به این معنی باشد که: خبرنگار خوب، خبرنگار مرده است ... یا خبرنگار را می توان کشت ... لذا: خبرنگار مُردنی است؛ پرواز را به خاطر بسپار
*


دل‌ام گرفته است
دل‌ام گرفته است

به ايْوان می‌روم و انگشتان‌ام را
بر پوست ِ کشيده‌ی ِ شب می‌کشم

چراغ‌های ِ رابطه تاريک اند
چراغ‌های ِ رابطه تاريک اند

کسی مرا به آفتاب
معرفي نخواهدکرد
کسی مرا به ميهماني ِ گنجشگ‌ها نخواهد برد
پرواز را به خاطر بسپار
پرنده مردني است


فروغ