۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

مستی

اگر آن چه تو می خوری سرمستت نکند، بدان، از این روست که گرسنگی ات کافی نیست.

مائده های زمینی - آندره ژید