۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه

خط حق


علی، امیر مومنان، گفت: "آدم ها را با حق بسنجید" و در این چند روزه که انگار بیشتر از هر وقت دیگر "خط "امام"" به گوش می رسد، من اصلا نمی توانم بین آن گفته امیرمومنان و این عبارت را که یک "َانسان" محور آن است، جمع کنم. فقط درباره خود علی گفته شد، و خود محمد که جایش این روزها خیلی خالی تر است، گفت که " الحق مع علی و علی مع الحق" ... "فرقان" چه کیمیای پربهایی شده ... و چه روزگار سختی است برادر! خواهر! ...