۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه

خون


مالک! ... خداوند سبحان در روز قیامت حکم میان بندگان خود را از حکم درباره خون هایی که ریخته اند آغاز خواهد کرد. هرگز سلطه و اقتدار خود را با ریختن خون حرام تقویت مکن زیرا ریختن خون حرام، نه تنها سلطه و اقتدار تو را تقویت نمی کند بلکه، آن را پست و ناتوان نیز می سازد و بلکه آن را از بین می برد و از تو می گیرد و به دیگری منتقل می کند – علی؛ امیر مومنان