۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

دمکراسی از جنس "نه"


ملتی که هم دوم خرداد 76 دارد، هم 18 خرداد 80 و هم سوم تیر 84، چیزی می خواهد که هم در هر سه ی این ها هست و هم ظاهرا نیست! به خاتمی بار دوم بیشتر از بار اول رای می دهد؛ بار اولی که آسمان و مه و خورشید و فلک را به کار گرفتند تا حاج آقا ناطق رییس جمهور شود و نشد، فقط "چهار سال بعد" به احمدی نژادی رأی می دهد که "اصلاحاتِ خاتمی" را از بن قبول ندارد و آنتی "هاشمی" است ... مردم خوب می دانند "چه نمی خواهند" ولی دقیقا نمی دانند "چه می خواهند"؛ یا شاید هم می دانند و تعارف و عافیت و الباقی محذورات مجال ابرازش را نمی دهد ... خلاصه جنس دمکراسی ما از جنس "نه" است نه "بله" ...
*


دوم خرداد مبارک