۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

حتی وقتی آسمان از باریدن می ایستد

"هنگامی که چهار چیز شایع شود، چهار چیز به وجود می آید؛ وقنی زنا شایع شود، زلزله پدید آید، وقتی زکات داده نشود، چارپایان تلف شوند، وقتی حاکم در قضاوت خود ستم کند، آسمان از باریدن می ایستد و وقتی پیمان ذمّه شکسته شود، مشرکان بر مسلمانان غلبه می کنند"؛ امام صادق / نقل در "خصال" شیخ صدوق، در "علل الشرائع" و در "وسائل الشیعه"
*
من متن کامل این حدیث را امروز دیدم ... جالب بود؛ حتّی در خشکسالی هم این "مردم" اند که باید نماز باران بخوانند، کسی اما "حاکم" را از ستم حذر نمی کند، برای "زلزله" هم باز "مردم" باید توبه کنند ...
*
محمد جباری در شماره اخیر مجله همشهری جوان، شماره 258، یادداشت زیبایی نوشته با عنوان "اگر زلزله می آمد، شهید مطهری چه کار می کرد؟" ... نوشته: "فکر می کنید شاخک های حسی فرهنگی – مذهبی ما متوجه زلزله فرهنگی – مذهبی در دل بخشی از جوان ها بعد از مطرح شدن بحث "ارتباط زلزله با افزایش گناه" شد؟ متوجه شدند که سیلی از شبهات وارد فضای فکری بخشی از جوان ها شد؟ ... می ترسم دل های جوان هایی مثل من با این شبهات بلرزد و تکیه گاه های روحی شان به خدا سست شود و د یگر هیچ کس نتواند ساختمان های ویران شده دل آنها را آباد کند. چرا کسی نگران این زلزله نیست؟"