۱۳۸۹ خرداد ۴, سه‌شنبه

کدام خدا خرمشهر را آزاد کرد؟


اصرار بیش از حدی که به متافیزیکی نشان دادن آزادی خرمشهر وجود دارد، به نظر می رسد تلاش خواسته و ناخواسته ای است برای کم رنگ کردن "خرد ورزی". قریب به اتفاق پلاکاردها و اطلاعیه های نصب شده در سطح شهر و سر در سازمان ها و اداره های دولتی تکرار مداوم این جمله امام خمینی است که "خرمشهر را خدا آزاد کرد". تکرار چنین جمله ای، گاه مایه مطایبه و حتی شبهه افکنی در بنیان قدرت خداوندی هم شده؛ می پرسند خدایی که خرمشهر را آزاد کرد؛ چرا آبادش نمی کند؟ می گویند خرمشهر را خدا آزاد نکرد؛ این آزادی به بهای شش هزار شهید و هزاران جانباز و اسیر و خانواده های متلاشی شده به دست آمد. اخباری که از اوضاع جاری خرمشهر به گوش می رسد، تکرار چنین جمله ای را برای خرمشهری ها غیر قابل تحمل می کند؛ خودتان را بگذارید جای آن ها.
به جدّ معتقدم چنین رویه ای حتی جفا به امام هم هست. تابستان سال 75 خودم در یک جلسه از زبان محسن رضایی خاطره ای را شنیدم که از جایگاه "خرد ورزی" نزد مرحوم امام خبر می دهد و از قضا مربوط به همین قضیه آزاد سازی خرمشهر است. محسن رضایی می گفت که ایران قبل از شروع عملیات بیت المقدس در حال برنامه ریزی روی جزییات عملیات بود که نیروهای عراقی با تغییر در آرایش نیروهای نظامی خود، بسیاری از برنامه های ایران را خواسته یا ناخواسته به هم ریختند. فرماندهان ایرانی مطلقا از تصمیم گیری عاجز شده بودند. در نهایت تصمیم می گیرند محسن رضایی را برای ارائه گزارش و کسب تکلیف به جماران بفرستند. محسن رضایی می گفت کار آن قدر فوریت داشت که مقرر شد مرا با جت جنگنده به تهران برسانند. محسن رضایی حتی اسم خلبان را هم می گفت که بعد ها شهید شد و او را در عرض بیست دقیقه از دزفول به تهران رساند. می گفت وقت تیک آف هواپیما از شدت فشار، در کابین عقب، توان نفس کشیدن نداشتم! با این وضع او نزد امام می رود، گزارش می دهد و از امام برای شروع عملیات می خواهد که "استخاره" کند. فکر می کنید واکنش امام چه بوده؟ می گوید من "استخاره" نمی کنم، بروید "فکر" هایتان را بکنید و بعد اقدام کنید! ... حالا آمده اند و "همه" بار چنین افتخاری را در تاریخ ملت بر دوش ماورا لطبیعه می گذارند. تدبیر و قضای الهی محقق خواهد شد؛ چه نوع بشر بخواهد و چه نخواهد ولی همین قضای الهی فراموش نمی کند که نعمتی به نام "عقل" در ید قدرت انسان است که قرار نیست "آک بند" باقی بماند. خدایی خرمشهر را آزاد کرد که به انسان "خرد" ارزانی کرد و یادش داد چگونه عشق بورزد به ایمانش و به حقش در دفاع از میهنش.
خدا می داند؛ شاید حضراتی که چنین بر شیپور متافیزیک می دمند، دنبال راهی هستند تا بار گناه کاستی ها را از دوش "خردگریزی" خود دور سازند!