۱۳۸۸ مهر ۱۱, شنبه

مرگ و باران

"مرگ مانند باران ما را خیس کرده بود"؛ این جمله را اوریانا فالاچی در گزارش خود از جنگ ویتنام در کتابش نوشته؛ "زندگی، جنگ و دیگر هیچ". در وصف آن همه کشتار در اطراف خود و هراس از مرگی که بالای سرش بوده ... "مرگ" و "باران" را چنین غم انگیز کنار هم ندیده بودم؛ "باران" را با "زندگی" اما فراوان