۱۳۹۵ آبان ۷, جمعه

شعر جمعه | 55
آخرین پرنده را هم رها کرده‌ام
اما هنوز غمگینم

چیزی
در این قفس خالی هست
که آزاد نمی‌شود.
.
گروس عبدالملکیان