۱۳۹۵ فروردین ۳۰, دوشنبه

چراغ و چترپرسیده بودم اگر چراغ و چتر بیاورم، یکی از شما ابرها، مرا سوار می‌کند و می‌برد؟