۱۳۹۱ اسفند ۲۵, جمعه

شعر جمعه - 24

...
چشمم از آینه‌داران خط و خالش گشت
لبم از بوسه رُبایان بر و دوشش باد
نرگس مست ِ نوازش کن مردم دارش
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد
...
.
حافظ