۱۳۹۱ تیر ۲۹, پنجشنبه

شایسته سالاریوقتی کسی که فرق بین سیمین بهبهانی و سیمین دانشور را نمی دانست، نمایشنامه ها را اشتباه می گرفت(+)؛ وزیر می شود؛ خودش هم وزیر فرهنگ، در ماشین اش را هم برایش باز می کنند، شیشه ماشین اش هم پرده دارد؛ عین مقامات «مهم»  ...
.
خب؛ یعنی همه چیز سر جای خودش است!
عدالت ساری و جاریست؛ هکذا شایسته سالاری
.
.