۱۳۹۰ بهمن ۲۸, جمعه...
بگو از سقف کوتاهی
که پیوسته سرت را خم نگه می داشت
و از نیروی بی مرگی
که «نه» می گفت و گستاخانه
قامت در تو می افراشت
...
حسین منزوی
از منظومه «صفرخان»
.
.