۱۳۹۰ آبان ۱۲, پنجشنبه


حسودی به اصحاب کهف هم عالمی دارد ... برای خودت غاری بسازی؛ خبری از تو نباشد، و خبری برای تو ... امّا نمی دانم به دلشوره لحظه آغاز خبرها می ارزد یا نه
.
.
.