۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه

بیماری

پیرزنی شوم
آلزایمر بگیرم
زنگ بزنم
انگار پسرم هستی
بگویم
چقدر
دلم
برایت تنگ است
.
.
سارا محمدی اردهالی
.
ماهنامه تجربه، شماره 80
.
.