۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

آن موقع دشمن نبود؟


معتقدیم خدا دین اش را چهارده قرن قبل "کامل" کرد. همان موقع هم به آخرین پیامبرش گفت: " ... و برای خدا حق را بگویید؛ حتی اگر به زیان شما یا والدین و نزدیکانتان باشد" - سوره نسا، 135  ... از خود پرسیده اید که چرا نگفت: "برای خدا حق را بگویید مگر این که دشمن شاد شود"؟ ... خدا حیا کرد از بندگانش؟ از دشمنان ِ مومنانش؟ آن موقع دشمن نبود؟
.
.
.