۱۳۹۰ تیر ۱۸, شنبه

سه پرسش هر انقلاب


ویکتور اوشاینتسکی، حقوقدان لهستانی قانون اساسی، می گوید: "هر انقلابی با سه پرسش روبرو می شود؛ اول: با پادشاه چکار کند؟ دوم: با درباریان او چکار کند؟ و سوم که تا اینجا از همه مشکل تر است: "با آرزوهای ناکام مردم چکار کند؟". بعد به ذهن رهبر جدید می رسد: "آهان! ما یک پادشاه داریم که سرش را هنوز زیر گیوتین نبرده ایم!".
*

سرزمین های شبح زده – تینا روزنبرگ – ترجمه فروغ پوریاوری – ص 17
.
می شد تیتر این پست این هم باشد: "نعمتی به نام دشمن"
.
.
.