۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

رفتن، رسیدن استموجیم و وصل ما، از خود بریدن است
ساحل بهانه ای است، رفتن رسیدن است
...
پر می کشیم و بال، بر پرده خیال
اعجاز ذوق ما، در پر کشیدن است
...

*

قیصر امین پور