۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

تسلسل

بلیت ... فرودگاه ... پرواز ... قراضه ... سقوط ... داغ ... وزیر ... دستور تحقیق ... خلبان ... جعبه سیاه ... مفت، مجانی، سرد، فراموش، بی خیال ... بلیت ... فرودگاه ... پرواز ... قراضه ... سقوط ... داغ ... وزیر ...  دستور تحقیق ... خلبان ... جعبه سیاه ... مفت، مجانی، سرد، فراموش، بی خیال ... 
.
ادامه دارد