۱۳۸۹ تیر ۱۴, دوشنبه

برای هنرمندان

مدت ها بدین سبب محبوب ملت خواهم بود ... که در عصر ظالمانه ای که می زیستم، آزادی را می ستودم.
پوشکین