۱۳۸۹ تیر ۱۲, شنبه

مائده های زمینی

به خویشتن بقبولان که تنها خداست که موقت نیست
مائده های زمینی - آندره ژید