۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

کلمه و ترکیبات تازه

مجوز: خواسته می شود ولی داده نمی شود
ترس: برای راهپیمایی 22 خرداد مجوز صادر نشد
مجوز ترس: تنها مجوزی که "حس" می شود