۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

هشتمین فیلترینگ

... برای بار هشتم "راز سر به مُهر" فیلتر شد. از "شش مهر ماه سال" قبل که برای اولین بار تاب آقایان برای تحمل این وبلاگ معمولی تمام شد، تقریبا هر 35 روز یکبار "راز سر به مهر" را فیلتر کرده اند ... همین هفته قبل میرحسین گفته بود: "اينکه آنها طاقت ندارند يک وبلاگ معمولی را آزاد ببينند و امروز هيچ رسانه ای حتی در سطح مجازی نيست که در اختيار ما باشد و از فيلترينگ در امان مانده باشد همه نشانگر اين است که پاشنه آشيل يا چشم اسفنديار آنها مسأله آگاهی است. بنابراين هرکس در هرجا احساس مسووليت می کند بايد در حد خود در گسترش آگاهی های سياسی، اجتماعی تلاش کند حتی با گفتن يک نکته در جمع کوچک".
*
شما را به یک سبزینگی دیگر در "راز سر به مهر؛ خانه نهم" دعوت می کنم