۱۳۸۹ خرداد ۲۹, شنبه

سه روز آخر بهار ایرانی


سه روز آخر بهار ایرانی؛

بیست و نه خرداد به یاد علی شریعتی

سی خرداد به یاد ندا آقاسلطان

سی و یک خرداد به یاد مصطفی چمران

*

انگار حاصل فصل روییدن یک ملت، قرار است به "مرگ" ختم شود؛ زندگی از جنس نو