۱۳۸۹ خرداد ۱۷, دوشنبه

آقا! نکنید این کارها را

آقای ح، قائم مقام مدیر مسوول هفته نامه ب در بندرعباس، در شماره 12 خرداد این نشریه "به یاد حضرت امام" سرمقاله ای نوشته که با توجه به سطح نازل سرمقاله های قبلی ایشان از همان کلمه اول سطر اول می شود فهمید که این سرمقاله جدید عمرا اگر کار خودش باشد. لذا دو جمله کلیدی سر مقاله را می گذاری دم شامه تیز "گوگل" عزیز و او هم تو را صاف می برد اینجا (+) و اینجا (+) و قطعی می شود که آقای قائم مقام مدیر مسوول کف رفته اند از چند جا پارگراف های سرمقاله شان را؛ بدون این که ماخذ بدهند ... آقا نکنید این کارها را. آگهی تبریک انتصاب بزنید جای سرمقاله به آبروی روزنامه نگاری بیشتر خدمت کرده اید تا این سرمقاله های وصله پینه شده دزدی را ... عجب وضعی شده؛ به یکی گیر بدهیم این همه آگهی آخه چرا، به اون یکی التماس کنیم آگهی بزن جای سرمقاله