۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

زندگی روی زانو

ما در آزادی و با باور آزادی متولد شدیم و ترجیح می دهیم روی پاهایمان زندگی کنیم تا روی زانوهایمان - روزولت
*
از کتاب خاطرات مارگارت تاچر